Uppsala kommuns tillgänglighet

Uppsala kommun
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?
Andel av medborgarna som inom två arbetsdagar får svar på en enkel fråga via e-post. Frågorna skickas till kommunens centrala e-postadress. Tiden mäts sedan i arbetsdagar från det att e-postfrågan har inkommit till dessa att ett svar skickats. Källa: SKL
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?
90 %
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?
Andel av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får direkt svar på frågan. Under en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning sker via kommunens växel. Källa: SKL
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?
44 %
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?
Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning av frågeställaren utifrån tre nivåer; god, medelgod och dålig. Procentsatsen gäller enbart för gott bemötande. Källa: SKL
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?
100 %
Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar?
Antal timmar per vecka som kommunens huvudbibliotek, simhall och återvinningscentral har öppet utöver tiden 08-17 på vardagar. Timmarna summeras för varje del och presenteras som en total. Källa: Kommunledningskontoret
Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar?
117 antal timmar
Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?
Andel barn som erbjudits plats före eller på önskat placeringsdatum. Om önskat placeringsdatum infaller på lördag, söndag eller helgdag räknas första kommande vardag som önskat placeringsdatum. Mätperiod årets 6 första månader. Källa: Utbildningsförvaltningen
Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?
48 %
Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?
Genomsnittligt antal dagar mellan önskat placeringsdatum och faktiskt erbjudet placeringsdatum. Mätperiod årets 6 första månader. Källa: Utbildningsförvaltningen
Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?
17 antal dagar
Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?
Medelvärde, antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum avseende särskilt boende inom äldreomsorg. Med ansökningsdatum avses det datum då ansökan om plats på särskilt boende kommer in till kommunen, oavsett om ansökan görs skriftligt eller muntligt. Med erbjudet inflyttningsdatum avses det datum då den enskilde enligt kommunens erbjudande har möjlighet att flytta in på ett särskilt boende, oavsett om den enskilde sedan väljer att flytta in eller inte. Avser samtliga utredningar avseende plats på särskilt boende som avslutades i kommunen under första halvåret, och som avsåg personer som vid tidpunkten för ansökan var 65 år eller äldre. Källa: Äldreförvaltningen
Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?
91 antal dagar
Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?
Genomsnittligt antal dagar från första kontakten för ansökan vid nybesök, med socialtjänsten till dess att beslut om försörjningsstöd har fattats. Med första kontakt avses muntlig eller skriftlig kontakt angående ansökan om försörjningsstöd. Allmänna förfrågningar exkluderas. Mätperiod är första halvåret. Källa: Arbetsmarknadsförvaltningen
Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?
22 antal dagar