Uppsala kommuns effektivitet

Uppsala kommun
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för förskola, dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i förskola vid mätning 15/10 föregående och innevarande år. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket.
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?
134461kr/barn
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?
Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för ämnesprovet i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik, hemkommun, genomsnittlig andel (%). Avser elever folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skolan. Källa: Skolverket och SCB.
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?
95 %
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?
Genomsnittlig procentsats för de elever som klarat samtliga ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3. Beräknas som antal godkända elever i matematik + antal godkända elever i svenska och svenska som andraspråk / hemkommun antal deltagande elever i matematik +hemkommun antal deltagande elever i svenska och svenska som andraspråk. Avser elever folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skolan. Källa: Skolverket och SCB.
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?
78
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet
Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket.
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet
89 %
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8
Genomsnitt av andelen elever som på en fyrgradig skala svarat stämmer helt och hållet och stämmer ganska bra (positiva svar) på de gemensamma enkätfrågorna om elevernas syn på skolan och undervisningen. Avser elever i årskurs 8 i kommunen. Källa: Utbildningsförvaltningen och SKL.
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8
76 %
Kostnad per betygspoäng grundskola
Kostnad per betygspoäng (meritvärde) i årskurs 9, kommunala skolor. Kostnaderna avser total kostnad exklusive lokaler. Betygspoängen avser år T, kostnaderna år T-1. Källa Dagens samhälle, Skolverket och SCB.
Kostnad per betygspoäng grundskola
335 kr
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen
Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan som fått examen eller studiebevis inom fyra år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan, inkl. IM. Källa: SCB.
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen
79 %
Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram
Kostnaden i kronor per elev multiplicerat med andelen (kvoten) elever som ej fått examen eller studiebevis inom 4 år (inkl IM). Andelen som ej fullföljer avser år T, kostnaden avser år T-1. Källa: SCB och Skolverket.
Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram
24203 kr
Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?
Sammanvägt resultat i form av andel av maxpoäng. Varje delfråga ger mellan 0-5 poäng. Summan av alla delfrågor beräknas och delas med maximalt möjliga poäng. Redovisas som procent.Källa: Äldreförvaltningen
Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?
75 %
Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda boendeformer. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Socialstyrelsens individstatistik.
Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?
676999 kr/brukare
Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Källa: Socialstyrelsen.
Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende
78 %
Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen?
Sammanvägt resultat i form av andel av maxpoäng. Varje delfråga ger mellan 0-3 poäng. Summan av alla delfrågor beräknas och delas med maximalt möjliga poäng. Redovisas som procent. Källa: Äldreförvaltningen
Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen?
58 %
Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som den 1/10 var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Socialstyrelsens individstatistik.
Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?
254476 kr/brukare
Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Källa: Socialstyrelsen.
Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst
86%
Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende?
Sammanvägt resultat i form av andel av maxpoäng. Varje delfråga ger mellan 0-5 poäng. Summan av alla delfrågor beräknas och delas med maximalt möjliga poäng. Källa: Omsorgsförvaltningen
Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende?
78 %
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning
Andel ungdomar i åldern 13-20 år som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej ekonomiskt bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Avser insatser/utredningar som avslutades första halvåret år T-1. Källa: Socialförvaltningen
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning
77 %